Rood-voor-Rood project

Stichting Landgoed Windesheim bezit twee boerderijen die gelegen zijn aan de Wijheseweg. De erven hebben geen agrarische functie meer, maar er zijn wel diverse ontsierende voormalige bedrijfsopstallen aanwezig, veelal met een asbesthoudende dakbedekking. In samenspraak met de gemeente Zwolle is een Rood voor rood plan ontwikkelt, waarbij de bedrijfsopstallen worden gesaneerd. Ter compensatie ontstaat de gelegenheid om elders binnen het landgoed op eigendommen van de stichting, twee nieuwe bouwkavels te realiseren. De rentmeester is voor de Stichting in gesprek met de gemeente Zwolle over het plaatsen van deze twee bouwkavels bij het erf aan de Wijheseweg 59 te Zwolle. Op donderdag 9 februari 2023 van 19.30-21.00 uur is er een inloopavond geweest voor belanghebbenden om de stand van zaken van het Rood voor Rood toe te lichten. 

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, landgoed Windesheim met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen van 21 december 2023 tot 31 januari 2024 ter inzage.

Via deze links:

Gemeenteblad 2023, 548342 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) (ontwerpbestemmingsplan)

Gemeenteblad 2023, 548363 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) (ontwerpbesluit HGW)

zijn de publicatie te raadplegen. Het ontwerpbestemmingsplan is via deze link te bekijken: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP23012-0003

Het Bestemmingsplan Buitengebied Landgoed Windesheim is op 15 april 2024 vastgesteld door de Gemeenteraad.

De ontwikkeling van de bouwkavels heeft een direct verband met de realisatie van de projecten uit het hoofdlijnenplan van de historische buitenplaats Windesheim. De opbrengsten voor het landgoed van het ter beschikking stellen van de bouwkavels wordt besteed aan de instandhouding van het Park, waaronder pubieksvoorzieningen in het Parkbos.