Stichting

J.A. baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen

Jan Arend baron de Vos van Steenwijk genaamd van Essen (1922-2008) was eigenaar van Landgoed Windesheim en had geen kinderen. Bij overlijden op 13 januari 2008 is de nalatenschap in de door hem beoogde maatschappelijke Stichting Landgoed Windesheim ondergebracht. Op deze wijze werd en is de continuïteit van het landgoed gewaarborgd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling

Voor het bestuur is de duurzame instandhouding van het landgoed conform de statuten, het uitgangspunt voor haar beleid. Een belangrijke basis zal zijn, het duurzaam in stand houden van het landgoed en haar cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle karakter en haar particuliere identiteit. Het beheer is niet gericht op enkel behoud. In een sterk veranderend buitengebied, is het van belang om een dynamisch, actueel beheer te voeren 

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

“De stichting stelt zich ten doel: het in het algemeen belang doen voortbestaan van het Landgoed Windesheim, gelegen rondom de midden achttiende-eeuwse buitenplaats: Huis Windesheim, hetwelk in de Tweede Wereldoorlog is verwoest, alsmede van de nabij gelegen boerderijen, als cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet, en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen”.

Beleidsplan

Het bestuur van Stichting Landgoed Windesheim heeft een beleidsplan opgesteld en richt zich daar zo goed als mogelijk naar.

Samenvattend komt het erop neer dat het bestuur van de stichting het karakter van het landgoed wil versterken door het beleid niet alleen te richten op behoud van het landgoed, maar ook op vergroting van het landschappelijk schoon en het cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle karakter van het landgoed.

Van belang is dat de economische dragers van het landgoed de mogelijkheid moeten hebben zich verder te ontwikkelen, echter zoveel als mogelijk met inachtneming van het landschappelijke schoon en de karakteristieke elementen op het landgoed. Daarbij worden de verschillende functies van het landgoed door het bestuur in ogenschouw genomen, waarbij het kan voorkomen dat op de ene plek meer ruimte wordt gegeven aan verdere ontwikkeling dan op een andere plek.

Zo wordt een door een erfpachter voorgenomen bouw of verbouwing bijvoorbeeld over het algemeen gehonoreerd vanwege bedrijfseconomische motieven. Echter het kan ook voorkomen dat een dergelijk plan door de stichting wordt tegengehouden indien het naar het oordeel van het bestuur van de stichting als te ontsierend of als een te grote inbreuk op het landschappelijk schoon wordt ervaren.

De jaarlijkse inkomsten van het landgoed bestaan uit erfpachtcanons, pacht, huur en beleggingsinkomsten. Een relatief groot deel van de jaarlijkse inkomsten wordt besteed aan het onderhoud van de boerderijen en woningen die deel uitmaken van het landgoed. Het onderhoud van tuinen, het landschapspark en overige terreinen brengt jaarlijks ook aanzienlijke kosten met zich mee. Het herstel van het landschapspark is een tijdelijk project dat nog enige jaren duurt en buiten de reguliere exploitatie valt en waarvoor aanvullende financiering wordt ingezet.

Voor wat betreft de uitgeoefende activiteiten Stichting Landgoed Windesheim wordt verwezen naar Restauratie Projecten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden ontvangen voor de bestuursvergaderingen een vacatievergoeding. Richtlijn voor deze vacatievergoeding is een door de overheid vastgesteld maximaal bedrag per vergadering, die van toepassing is voor alle instellingen met een ANBI-status. Overige werkzaamheden worden onbezoldigd verricht. Per jaar worden, afhankelijk van de diverse onderwerpen die binnen het landgoed spelen, circa 6 formele vergaderingen gehouden. Daarnaast is gedurende het jaar met enige regelmaat onderling contact tussen het bestuur en de rentmeester over diverse projecten die onderhanden zijn met betrekking tot het landgoed. Voor de individuele bestuursleden klik hier.

Het bestuur heeft op grond van artikel 8 van de statuten het besluit genomen tot instelling van een Raad van Advies ten einde het bestuur gedurende het jaar gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van het beheer.

Administratieve organisatie

De uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de eigendommen van de stichting wordt ter hand genomen door de rentmeester. Als leidraad voor het bestuur en de rentmeester om te communiceren met de omgeving dient momenteel het Communicatieplan 2020-2025. De verwerking van de financiële administratie en de samenstelling van de jaarrekening wordt uitgevoerd door een accountantskantoor onder leiding van de penningmeester van het bestuur.

Het nummer bij de Kamer van Koophandel is: 08169829

RSIN/ Fiscaal nummer: 818961557

Bankrekeningnummer: NL61 ABNA 0459089404 t.n.v. Stichting Landgoed Windesheim