Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid van de Stichting Landgoed Windesheim 

De stichting vindt het van groot belang dat het vrijwilligerswerk op een goede manier en veilig uitgevoerd wordt. 

De vrijwilliger draagt een grote eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid. In de praktijk betekent dit dat de stichting zorgen voor een veilige en gezonde omgeving zodat vrijwilligers goed hun werk kunnen doen. Dit betekent dat de stichting de middelen verstrekken, regels opstellen en toezien op naleving. De stichting wil voorkomen dat vrijwilligers financiële risico’s lopen tijdens hun werkzaamheden voor de stichtingen inclusief het reizen van en naar de locatie om hun taken te verrichten. Daarom zijn alle vrijwilligers (tot een maximale leeftijd van 80 jaar) tijdens hun werkzaamheden via de stichting door middel van een collectieve verzekering verzekerd voor de financiële gevolgen van ongevallen en aansprakelijkheid. De verzekeraar hanteert een maximumleeftijd van 80 jaar voor vrijwilligers. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zelf een ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een vrijwilliger is na aanstelling gebonden aan de regels van de stichting en hetgeen is bepaald in de op hem van toepassing zijnde Individuele samenwerkingsovereenkomst(en), de Gedragscode vrijwilligers, het Huishoudelijk reglement vrijwilligers, het Reglement coördinatoren en andere gemaakte afspraken en dient in voorkomende gevallen de instructies op te volgen van respectievelijk de werkgroepcoördinator, het hoofd vrijwilligers, een bestuurslid van de stichting, de betrokken rentmeester en de communicatieadviseur. Na aanstelling zorgt de vereniging voor een duidelijke instructie. 

Vrijwilligers zijn ambassadeur van de stichting. Daarom wordt van vrijwilligers verwacht dat zij zich positief uitlaten over de stichting (loyaliteit naar de stichtingen en hun beleid) en zich in de omgang met betrokkenen, vrijwilligers en bezoekers correct opstellen. Kritische kanttekeningen van vrijwilligers worden geapprecieerd, mits deze in de vorm van positieve feedback en via de juiste kanalen (intern, via het hoofd vrijwilligers) worden gecommuniceerd. 

Vrijwilligers communiceren niet namens de stichting met externe partijen en derden. 

Publicaties, resultaten en eindproducten van vrijwilligerswerk (zoals presentaties en fotomateriaal) behoren rechtens de stichting toe en worden geacht eigendom van de stichting te zijn. De rechten voor publicatie van deze gegevens of foto’s zijn voorbehouden aan de stichting. Informatie mag niet door vrijwilligers gecommuniceerd worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de stichting. De stichting bepaalt of gegevens aan externe organisaties kunnen worden gerapporteerd.   

Omdat de vrijwilligers mogelijk ook omgaan met delicate zaken en kwetsbare mensen (jeugd vanaf groep 8 basisschool) vraagt de stichting de vrijwilligers voor aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te verstrekken. Uit deze verklaring blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak als vrijwilliger bij de stichting. Hiervoor laten we zien dat wij een preventief beleid hebben om ongewenste intimiteiten te voorkomen. Een onderdeel hiervan is de Gedragscode vrijwilligers van de stichting. In dit document staat beschreven wat de stichting onder ongewenst gedrag verstaat en welk beleid hiervoor geldt. 

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij het beleid van de stichting niet weerspreekt in contacten met het publiek. De stichting staan altijd open voor opmerkingen en suggesties, maar wel binnen de eigen organisatie en via de kanalen van de stichting die daarvoor aangewezen zijn. Periodiek worden de inzet van vrijwilligers en hun werkzaamheden besproken in het overleg tussen het hoofd vrijwilligers en het bestuur van de stichting waarbij eventuele feedback ook ter sprake komt. 

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Uw hulp.