Uw hulp

Doneer/Help een handje

Geef!! Meerdere donateurs zijn u al voorgegaan. Het landgoed houdt wat betreft het reguliere beheer zoveel als mogelijk haar eigen broek op. De stichting heeft echter aanvullende middelen nodig om haar (publieks)doelen te verwezenlijken. U kunt uw bijdrage aan de stichting doneren op:

bankrekeningnummer NL61 ABNA 0459089404 t.n.v. Stichting Landgoed Windesheim onder vermelding van ‘donatie’.

Het bestuur van Stichting Landgoed Windesheim dankt de donateurs en de subsidiënten voor hun welkome bijdrage.

Particuliere donateurs

  • Stichting Restauratiefonds Havezathe Windesheim: 21 % bijdrage aan de restauratie van de brug van het voorplein naar de ruïne (2016); 100 % bijdrage aan de voetgangersbrug (2013); 50 % bijdrage aan het eerste stuk bospad dat in (2013) is aangelegd. 
  • baron en barones Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds: 56% bijdrage aan zijhek (de westelijke toegangsbrug).
  • Overijsselse Kastelen Stichting (OKS): 56 % bijdrage aan de restauratie van de tuinornamenten in het zicht van het publiek (2016). De OKS is voornemens een bijdrage te leveren aan het realiseren van het zitelement op het bergje.


Subsidiënten

  • Rijk: Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten (SIM, voorheen BRIM) in 2012 en van 2018 tot 2024 Brim groen.
  • Provincie Overijssel: 25% bijdrage aan het baggeren van de grachten (2011). 
  • Gemeente Zwolle: 7 % bijdrage aan het baggeren van de grachten (2014).

Help een handje als vrijwilliger

De vrijwilligers vertegenwoordigen een belangrijke waarde voor de stichting. Zonder hun betrokkenheid, inzet en kwaliteiten kunnen de huidige ambities niet of slechts ten dele worden gehaald. Zonder vrijwilligers kan de stichting bijvoorbeeld geen rondleidingen, geen kennisoverdracht bewerkstelligen, zoals lezingen voor volwassenen of activiteiten in het kader van “de buitenschool”, geen gecaterde (zakelijke) lunch of diner mogelijk maken, of het publiek podiumkunst of themabijeenkomsten aanbieden. Het vrijwilligerswerk richt zich in algemene zin vooral op mede gastvrouw/-heerschap en (volwassenen) educatie.

Vrijwilligers willen zich graag inzetten voor de goede zaak, omdat dit sociale contacten biedt en hen maatschappelijk actief houdt. Het vrijwillig werken voor de stichting ervaren vrijwilligers als zinvol en ontspannend. Het vrijwilligerswerk is nuttig, additioneel, verrijkend en leidt vaak tot een heel concreet en zichtbaar resultaat. Kortom: het landgoed Windesheim is een motiverende (werk)omgeving voor vrijwilligers. 

De inzet van vrijwilligers beperkt zich tot die vrijwilligers die bereid zijn voor langere tijd en tenminste minimaal een aantal keren per jaar op locatie werkzaam te zijn. 

Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar ook onbetaalbaar! Uitvoerende vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding. De stichting is van mening dat vrijwilligers hun beloning vinden in aangenaam en interessant werk, in een prachtig gebied met prettige werkomstandigheden, in een goede sfeer en in welgemeende waardering voor hun kennis en inzet. De stichting biedt voor zover mogelijk op maat gesneden privileges en faciliteiten, gebaseerd op de werkzaamheden die worden uitgevoerd. 

Onder de button Agenda op de website is in hoofdlijnen de planning te zien van activiteiten voor het komende jaar, waarbij vrijwilligers nodig zijn. U kunt zich als vrijwilliger opgeven via het daarvoor geëigende contactformulier waarna het hoofd vrijwilligers contact met u opneemt om nader kennis met u te maken om te bezien of en hoe wij u het beste kunnen inzetten. Meer over het vrijwilligersbeleid van de stichting is hier te lezen.

Klik hier indien u zich wilt opgeven als vrijwilliger (gastheer/vrouw voor Ontvangst of als vrijwilliger voor jeugd- en volwassenen-educatie).

Natuurwerkdag

Jaarlijks wordt een natuurwerkdag georganiseerd door Landschap Overijssel, waarvoor het landgoed Windesheim een locatie beschikbaar stelt. Vrijwilligers en vooral jongeren worden onder begeleiding in de gelegenheid gesteld om actief bezig te zijn met het onderhoud van de grienden of het knotten van wilgen. Een beetje afkankelijk van het weer, maar gemiddeld zijn er ca. 75 deelnemers. Na afloop wacht een kop snert met een broodje.

De organisatie Vrijwillig Landschapsonderhoud (VLO) Zwolle levert jaarlijks een bijdrage aan het knotten van wilgen op het landgoed.

Klik hier als u zich wilt opgeven als vrijwilliger voor de natuurwerkdag.