Restauratie-projecten

2022-Educatieve ruimte

Met het vertrek van de vorige rentmeester kwam het kantoorgedeelte in het oostelijk bouwhuis vrij. De nieuwe rentmeester, Teun Schoolkate, heeft vanwege de digitalisering deze ruimte niet meer voortdurend nodig. Het bestuur heeft besloten om van de voormalige kantoorruimte een educatieve ruimte te maken die voor meerdere doeleinden inzetbaar is. De ruimte heeft in 2022 een flinke opknapbeurt gekregen die naar verwachting in 2023 kan worden afgerond.

2021Bruggen

Bruggen zijn de sieraden van een landschapspark. De vervanging van vijf oude bruggen, de aanleg van twee nieuwe bruggen en een uitkijkpunt naast de ruïne is gerealiseerd in juni 2021.

2020 – Restauratie zijhek

Het toegangshek aan de zijkant van het landgoed Windesheim is geheel gerestaureerd. Een van de gemetselde pilaren was zwaar beschadigd en een deel van het ijzeren hekwerk was verdwenen.
De bekroning op de pilaren, uitgevoerd in Bentheimer zandsteen, is gerenoveerd. Het geheel ziet er weer prachtig uit! Het toegangshek is een belangrijke ontsluiting voor bedrijfsmatig verkeer vanuit het parkbos en vele wandelaars maken gebruik van deze route. De werkzaamheden zijn uitgevoerd dankzij het feit dat een deel van de kosten wordt gesubsidieerd door het baron en barones van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds.

2018 – Restauratie schuur op het Kromholt

De markante rietgedekte schuur bij het Kromholt had zijn langste dagen gehad en is door de stichting in oude glorie hersteld, zodat het weer volwaardig deel uitmaakt van het ensemble op het erf.

2011/2014 Baggeren grachten, vijvers en watergangen Windesheim
Na een lange periode van voorbereiding, kon het grootste deel van het grachtenstelsel in Windesheim uitgebaggerd worden. Eind jaren ’70 waren de grachten uitgebaggerd door de Heidemij en in 1980 heeft er om de ruïne nog een onderzoek naar explosieven plaatsgevonden. Intussen waren de grachten weer dichtgeslibd. Een vertragende factor bij de uitvoering was het feit, dat er zekerheidshalve opnieuw een detectie-onderzoek op niet gesprongen explosieven diende te worden uitgevoerd in de te baggeren grachten. Gelukkig werden er geen bommen aangetroffen en na het verkrijgen van de monumentenvergunning, kon de baggerboot te water worden gelaten. Een enorm pakket blubber, bladeren en takhout diende afgevoerd te worden. De vrijgekomen massa is tijdelijk opgeslagen geweest in depots aan de Windesheimerweg. Nadat de specie is ingeklonken, is het restant gebruikt als meststof voor de omliggende landerijen. Vervolgens zijn de watergangen en de vijverpartijen in het parkbos gebaggerd en geschoond van riet. De waterkwaliteit is sterk verbeterd, evenals de doorstroming. Het eigen watersysteem van de historische buitenplaats en de huidige peilen blijven ook in de toekomst het uitgangspunt.

2014 – Baggeren grachten de Velner
Erve en goed De Velner kent een lange historie. De havezathe is in 1838 afgebroken en op dit moment wordt binnen het grachtenstelsel een melkveebedrijf geëxploiteerd. Dat grachtenstelsel is nog volledig in takt, maar het was vrijwel geheel verland. De grachten zijn inmiddels gebaggerd, hetgeen een prachtig beeld oplevert. Ook de eikenlanen rondom de voormalige havezathe zijn onderhanden genomen.

2010 – Restauratie de Veeschuur
Bij de zijingang aan de westzijde van het landgoed Windesheim, bevindt zich “De Veeschuur” . Het is een prachtig gebouw dat tot ca 1950 daadwerkelijk is gebruikt als veeschuur. In de loop der jaren werd de onderhoudstoestand van het dak steeds slechter en de januari storm uit 2008 zorgde ervoor, dat er een enorme boom op de kap viel.

Het was duidelijk dat ingrijpen noodzakelijk was. In de zomer van 2010 is de veeschuur gerestaureerd, waarbij het fraaie lofwerk aan de voor- en achtergevel weer is aangebracht, zoals dat ook bij de bouw in 1905 het geval was. De veeschuur heeft inmiddels een woonbestemming gekregen. De omgeving vlak om de veeschuur is ontworpen naar het plan van de hedendaagse landschapsarchitect Mr Ir Diederik van Everdingen.

2012 – Aanleg publieksparking en houten voetgangersbrug
Parkeervoorzieningen voor bezoekers van het parkbos waren niet aanwezig. Tegenover de hoofdingang is een parkeerplaats aangelegd, met aansluitend een nieuwe voetgangersbrug aan de Windesheimerweg. Zowel de parkeerplaats als de voetgangersbrug voorzien in een grote behoefte! De brug is gesubsidieerd door Stichting Restauratiefonds Havezathe Windesheim.

2012-heden – Groenherstel Parkbos
Het parkbos heeft sinds de aanleg in 1789 de tand des tijd goed doorstaan. Wel zijn veel bomen uit het oorspronkelijke ontwerp inmiddels uitgevallen. Bomen zijn een belangrijke drager van Husly’s stemmingslandschap en het is van groot belang om tijdig in te grijpen. Het uitgangspunt is het vinden van een goede balans tussen de toekomstwaarde, de belevingswaarde, de cultuurhistorische waarde en de ecologische waarde van de monumentale bomen. Deze bomen uit de tijd van Husly (vele tientallen eiken, beuken en enkele kastanjes en lindes) zijn “vrijgezet” vanwege de grote cultuurhistorische waarde en er heeft een ingrijpende dunning plaatsgevonden. De meeste bomen hebben een hoge toekomstwaarde en met name de eiken kunnen nog enkele eeuwen mee. Stichting Landgoed Windesheim heeft een groenherstel plan laten opstellen voor de bomen langs de “georganiseerde wandeling”. De bomen zijn geïnventariseerd en het oorspronkelijke bomenbestand is na digitale inmeting in beeld gebracht. De risicobomen zijn verwijderd en er zijn een groot aantal nieuwe (laan)bomen geplant.

2008 – Systematische boomcontrole
De paden en wegen die toegankelijk zijn voor het publiek, zijn geïnventariseerd voor wat betreft de aanwezigheid van overhangende takken en dode takken. Vervolgens zijn deze takken met een hoogwerker verwijderd. De firma Noest (www.noestbosbouw.nl) en Boombouw (www.boombouw.nl) helpt het landgoed daarmee. Een ingrijpende en kostbare ingreep, die echter noodzakelijk is voor de veiligheid van de wandelaars en weggebruikers.

2013-heden – Herstel bospaden
Het pad vanaf de voetgangersbrug naar het Engelse Bosch is vernieuwd. Er wordt onderscheid gemaakt qua breedte en materiaal gebruik; de paden in het voorterrein zijn breder en formeler en naar achteren worden de paden informeler en smaller. Bestaande paden worden deels hergebruikt en deels verwijderd. Ook zijn nieuwe paden toegevoegd, met name in het Engelse Bosch. Rekening houdend met de principes van de ontwerpers Husly en Springer is een nieuw padenstelsel ontworpen, waarbij de beleving centraal staat. Wandelaars kunnen kleine en grote rondjes maken en zo nog meer genieten van het park, vanuit heel verschillende gezichtspunten. Een gedeelte van de kosten m.b.t. het herstel van de bospaden is gesubsidieerd door Stichting Restauratiefonds Havezathe Windesheim.

2016 Restauratie brugruïne
De brug die de ruïne verbindt met het voorplein is gerestaureerd. De balustrade met zandstenen balusters zijn opnieuw geplaatst en de dekplaat en de togen zijn gerenoveerd. De restauratie van de brug is grotendeels gesubsidieerd door Stichting Restauratiefonds Havezathe Windesheim.

2016/2017 – Aanpak esdoornverjonging
Als gevolg van de dunningen die in het parkbos hebben plaatsgevonden, is er plaatselijk ruimte en licht ontstaan. Een boomsoort die optimaal gebruik maakt van deze omstandigheden is de esdoorn. Zonder ingrijpen groeit met name de onderlaag is het parkbos volledig dicht met opslag van esdoorn. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de aanwezigheid van esdoorn begroeiing, met een plan van aanpak, waarbij de esdoorns systematisch worden verwijderd door de firma Donkergroen. De praktijk leert dat dergelijke ingrepen met regelmaat moeten worden herhaald.

2013-heden – Rood voor rood
Stichting Landgoed Windesheim bezit twee boerderijen die gelegen zijn aan de Wijheseweg. De erven hebben geen agrarische functie meer, maar er zijn wel diverse ontsierende voormalige bedrijfsopstallen aanwezig, veelal met een asbesthoudende dakbedekking. In samenspraak met de gemeente Zwolle is een Rood voor rood plan ontwikkelt, waarbij de bedrijfsopstallen worden gesaneerd. Ter compensatie ontstaat de gelegenheid om elders binnen het landgoed op eigendommen van de stichting, twee nieuwe bouwkavels te realiseren. De adviserend rentmeester is voor de stichting in gesprek met de gemeente Zwolle over het plaatsen van deze twee bouwkavels bij het erf aan de Wijheseweg 59 te Zwolle. De ontwikkeling van de bouwkavels heeft een direct verband met de realisatie van de projecten uit het hoofdlijnenplan van de historische buitenplaats Windesheim. De opbrengst voor het landgoed van de verkoop van de bouwkavels wordt besteed aan pubieksvoorzieningen in het Parkbos, waaronder het bruggenproject.