Natuur- en landschapsschoon

Ten behoeve van de versterking van de natuur worden ecologische verbindingszones aangelegd, het herstel van het parkbos en de instandhouding van grienden en knotwilgen wordt nagestreefd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is unnamed-1-1024x768.jpeg
Wildoversteekplaats bij de N337

Op daarvoor geëigende plekken wordt landbouwgrond omgevormd naar een natuurbestemming. In het kader van natuurontwikkeling Hattemer Poort is in 2017 een overeenkomst met de provincie Gelderland aangegaan m.b.t. de omvorming van landbouwgrond naar gronden met de bestemming natuur. Onlangs is ca. 20 ha landbouwgrond bij het Kromholt omgevormd naar de bestemming natuur. 

NNN is een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur). Windesheimer deel: in het vigerende Overijsselse Natuur Netwerk Nederland (NNN) worden de gronden aangeduid als “zone ondernemen met natuur en water”.

Kromholt: in het vigerende Gelders Natuur Netwerk (GNN) gebied Hoenwaard, maken de gronden deel uit van de robuuste verbinding IJssel-Salland.(Hattemerpoort) Tevens maakt het deel uit van het Nationaal Landschap Veluwe en het Natura-2000 gebied Rijntakken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is katjes-1011x1024.jpg

Omdat het bestuur van de Stichting ernaar streeft het landschappelijke schoon van het landgoed zoveel mogelijk te behouden wordt het landgoed niet geschikt geacht voor de aanleg van parken met hoge windmolens en zonneparken. Deze zonneparken en windparken worden als te ontsierend voor het landschappelijk schoon ervaren en gaan niet goed samen met de wensen van de erflater die landschappelijk schoon ten aanzien van de gronden uit zijn nalatenschap hoog in het vaandel had staan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image1-2-768x1024.jpeg